☿☤
☠✖
✩☿ Z ≡)))≡IΦI≡(((≡ ϟ ☿✩
✖☠
☤☿Λαβυρινθιάς 
(Ταύρος-Πλειάδες-Υάδες)

- - -
(υπό κατασκευήν)
- - -
Προκειμένου να εννοήσετε τα κάτωθι
θα πρέπει να θυμάστε οτι:
 

* Πάνω στον αστερισμό του Ταύρου 
έχουμε τις Πλειάδες και τις Υάδες.
 

* Ο Ήλιος και το παρόν Ηλιακό Σύστημα 
περι-φέρεται απο τον αστέρα Αλκυώνη των Πλειάδων. 
(με "γύρω" θα ήταν πλεονασμός)
 

* ΠασιΦάη σημαίνει "ΠαντοΦώτεινη", Κατάφωτη.
 

* Η Gemma είναι 
ο Στέφανος της Αριάδνης 
ή Βόρειος Στέφανος 
ή Μαργαρίτης.
 

* Οι καθ'ημάς "ανορθογραφία" 
και "ασυνταξία", 
αποδεδειγμένα πλέον, 
οδηγούν σε αποκωδικοποιήσεις.
 

* Οι διπλανές 
και κοντινές σε άθροισμα λέξεις 
έχουν σχέση μεταξύ τους.

* Το C 
έχει πάντοτε αξία 6,
όμως άλλοτε αποδίδει ήχο Σ (CΕΙΡΙΟC),
άλλοτε Κ (CΥΡΙΟΣ),
άλλοτε ήχους ΣΤ (ΑCΗΡ).

Σπανιότερα, αποδίδει ήχο Γ.

* Σε όποια λέξη υπάρχει ακολουθία Σ και Τ
(όπως ΑΣΤΗΡ, ΣΤΕΜΜΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ),
πρέπει να γίνεται υπολογισμός τρεις φορές,
με τα ΣΤ:
- ως Σ (200) και Τ (300),
- ως C (6) και Τ (300)
- αλλά και ως "ΣΤ" C (6).
Τα αποτελέσματα είναι 

αλληλοεπαληθευόμενα.
 

- - - 

Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη, Βιβλίον Γ', 1-4:
[...]«Η δε [(ΠασιΦάη)] Αστέριον εγέννησε 

τον κληθέντα Μινώταυρον.
Oύτος είχε ταύρου πρόσωπον, 

τα δε λοιπά ανδρος·
Μίνως δε εν τω λαβυρίνθω 

κατά τινας χρησμούς 
κατακλείσας αυτον εφύλαττεν. 
Ην δε ο λαβύρινθος, 
ον Δαίδαλος κατεσκεύασεν, 
οίκημα καμπαίς πολυπλόκοις 
πλανών την έξοδον». [...]
- - - 


Ε Β (52) = ΝΒ' = ΓΓΕΜΑ
Ε Γ (53) = ΝΓ' = ΜΑΖΕ (maze)
Ε Θ (59) = ΝΘ' = ΜΑΖΑΙ (μάζαι)
C Ο (60) = Ξ' = Η ΓΓΕΜΑ = ΜΑΓΕΙΑ
C Α (61) = ΞΑ'= ΔΑΙΔΑΛΙΑ
C Β (62) = ΞΒ' = ΙΚΑ ΙΚΑ = Β ΙΚ ΙΚ = Α ΔΑΙΔΑΛΙΑ = ΜΕΪΖ (maze)
C Η (68) = ΞΗ' = Η ΜΑΓΕΙΑ
C Θ (69) = ΞΘ' = ΓΚΕΜΑ

Α Β Γ (123) = ΡΚΓ' = ΙΕΡΗ = Η ΓΚΑΙΜΜΑ
Α Β Δ (124) = ΡΚΔ' = Η ΙΕΡΑ = ΔΕΔΑΛΟΙ = ΙΚΑ ΙΚΑ ΙΚΑ = ΜΑΓΟΙ
Α Β Ε (125) = ΡΚΕ' = ΙΡΙΔΑ

Α Γ Γ (133) = ΡΛΓ' = Η ΙΡΙΔΑ = ΙΚΑΡ ΑΑ = ΒΙΚΑΡ = ΑΔΟΝΗ
Α Γ Δ (134) = ΡΛΔ' = Η ΙΡΙΔΑ Α = ΒΙΚΑΡ Α = ΑΔΟΝΗ Α
Α Γ Ε (135) = ΡΛΕ' = ΑΔΟΝΙ = ΠΛΕΙΑΔΕ
Α Γ C (136) = ΡΛC' = ΙΕΡΙAI (ιέρειαι)
Α Γ Θ (139) = ΡΛΘ' = ΟΙ ΜΑΖΑΙ
Α Δ Ο (140) = ΡΜ' = ΟΙ Α ΜΑΖΑΙ
Α Δ Α (141) = ΡΜΑ' = ΙΕΡΕΙAI = ΠΛΕΙΑΔΑΙ
Α Δ Β (142) = ΡΜΒ' = ΙΚΑΡΙΑ

Α Ε Β (152) = ΡΝΒ' = AI ΙΕΡΕΙAI = ΑΙ ΠΛΕΙΑΔΑΙ = ΙΚΑΡΙΑΙ = ΚΑΜΠΑΙ

Β Α Ο (210) = ΣΙ' = ΟΙ ΔΑΙΔΑΛΟΙ
Β Α Α (211) = ΣΙΑ' = ΙΚΑΡΟΙ

Β Β Α (221) = ΣΚΑ' = ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΑΙ = ΜΙΝΟΑΝ
Β Γ Ο (230) = ΣΛ' = ΔΕ ΜΙΝΟΑΝ = ΑΙ ΕΞΟΔΟΙ
Β Γ Α (231) = ΣΛΑ' = ΣΚΙΑ
Β Γ Β (232) = ΣΛΒ' = ΟΙ ΙΚΑΡΙΑΙ

Β Ε Α (251) = ΣΝΑ' = ΙΚΑΡΟΝ
Β Ε Β (252) = ΣΝΒ' = ΑΙ ΣΚΙΑΙ
Β Ε Γ (253) = ΣΝΓ' = ΜΑΖΕΣ
Β Ε Δ (254) = ΣΝΔ' = ΣΙΓΜΑ = ΑΙ ΔΑΙΔΑΛΙΚΑΙ ΚΑΜΠΑΙ
Γ Γ Γ (333) = ΤΛΓ' = ΑΔΟΝΗΣ = ΟΙ ΜΑΖΕΣ

Γ C Θ (369) = ΤΞΘ' = ΜΗ ΝΟΑΣ (ο μη-νοών. στον λαβύρινθο.)
Γ Ζ Ο (370) = ΤΟ' = ΜΙΝΟΣ
Γ Ζ Α (371) = ΤΟΑ' = ΑΡΙΑΔΝΕΣ

Γ Ζ Δ (374) = ΤΟΔ' = ΑΜΑΖΟΝΕΣ

Γ Θ C (396) = ΤϘC' = ΑΚΡΑ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΝ = ΣΠΕΙΡΑ

Δ Ο Α (401) = ΥΑ' = ΙΚΑΡΟΣ
Δ Ο Β (402) = ΥΒ' = Ο Α ΙΚΑΡΟΣ
Δ Ο Γ (403) = ΥΓ' = Ο ΑΔΟΝΗΣ = ΑΚΡΗ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΝ
Δ Ο Δ (404) = ΥΔ' = ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ = Η ΣΠΕΙΡΑ

Δ Α Δ (414) = ΥΙΔ' = ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑΙ
Δ Α Ε (415) = ΥΙΕ' = ΟΙ ΙΕΡΕΙΕΣ = ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΕΣ
Δ Α C (416) = ΥΙC'= ΕΙ ΙΚΑΡΟΣ = Ε ΙΚΑΡΙΟΣ = ΥΑΔΑΙ
Δ Α Ζ (417) = ΥΙΖ' = ΑΕΤ ΟΜΑ = ΑΝΑΠΟΔΟΙ ΝΑΟΙ = Η ΕΞΟΔΟΣ = ΑΙ ΣΠΕΙΡΑΙ

Δ Η Γ (483) = ΥΠΓ' = ΒΟΟΣ ΠΛΕΙΑΔΑΙ = ΑΓΕΙ ΕΣ ΕΞΟΔΟΝ

Δ Θ C (496) = ΥϘC' = ΟΙ ΥΑΔΑΙ
Δ Θ Ζ (497) = ΥϘΖ' = ΟΙ ΑΝΑΠΟΔΟΙ ΝΑΟΙ

Ε Β Ο (520) = ΦΚ' = ΔΕ ΜΑΤΡΙΞ = ΔΑΙΔΑΛΟΥ

Ε Γ Δ (534) = ΦΛΔ' = ΔΕ ΜΕΙΤΡΙΞ = ΤΗΕ ΜΙΝΟΑΝ

Ε Ε Ε (555) = ΦΝΕ' = ΤΟ ΙΕΡΟ = ΜΑΡΓΑΡΙΤ = ΝΕΣΤ
Ε Ε C (556) = ΦΝC' = ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ερώτηση της Μαργαρίτας, Φάουστ, Λιαντίνης, κλπ)
Ε Ε Ζ (557) = ΦΝΖ' = ΠΛΕΙΑΔΑΙ ΥΑΔΑΙ
Ε Ε Η (558) = ΦΝΗ' = ΜΗΤΙΣ = ΚΙΝΗΤΡΟ
Ε Ε Θ (559) = ΦΝΘ' = ΤΟ ΟΟ ΜΕΓΑ (το Ω είναι δύο Ο)
Ε C Ο (560) = ΦΞ' = ΑΞΕΙ ΕΙΣ ΕΞΟΔΟΝ
Ε C Α (561) = ΦΞΑ' = ΦΛΕΙΑΔΑΙ

C Ο Γ (603) = ΧΓ' = ΚΟΥΒΑΡΙ = ΚΑΒΟΥΡΙ (Κάβειροι κλπ)
C Ο Δ (604) = ΧΔ' = Η ΠΤΗΣΗ

C Ο Η (608) = ΧΗ' = ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΕΣ = ΚΙΝΗΤΡΟΝ
C Ο Θ (609) = ΧΘ' = ΑΣΤΗΡ
C Α Ο (610) = ΧΙ' = ΥΑΔΕΣ = ΑΙ ΠΛΕΙΑΔΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΥΑΔΑΙ
• C Α Η (618) = ΧΙΗ' = ΣΤΗΛΟΙ = ΣΑΛΙΓΓΑΡΟΣ (δηλ. κοχλίας, σπείρα)
C Α Θ (619) = ΧΙΘ' = ΑΙ ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΕΣ = ΤΟΝ ΗΚΑΡΟ = Α ΧΙΗ (1,618)
• C Β Ο (620) = ΧΚ' = ΜΙΤΟΣ
C Β Α (621) = ΧΚΑ' = ΑΙ ΥΑΔΕΣ = ΤΟΝ ΙΚΑΡΟ
C Γ Ε (635) = ΧΛΕ' = ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ
C Γ C (636) = ΧΛC' = ΠΥΡΑΜΙΔΑ
C Δ Ο (640) = ΧΜ' = ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ
C Δ Α (641) = ΧΜΑ' = ΟΙ ΦΛΕΙΑΔΑΙ = ΚΡΑΟΥΝ
C C Η (668) = ΧΞΗ' = ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΑΙ ΚΑΙ ΥΑΔΑΙ
C C Θ (669) = ΧΞΘ' = ΝΗΜΑΤΟΣ = ΤΟΝ ΗΚΑΡΟΝ

C Η Η (688) = ΧΠΗ' = ΟΙ ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΕΣ = ΤΟ ΘΗΤΑ = Ο ΣΑΛΙΓΓΑΡΟΣ
C Η Θ (689) = ΧΠΘ' = ΟΙ ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΕΣ Α = ΤΟ ΘΗΤΑ Α = Ο ΣΑΛΙΓΓΑΡΟΣ Α C Θ Ο (690) = ΧϘ' = ΟΙ ΥΑΔΕΣ = Ο ΜΙΤΟΣ

• Ζ Ο Α (701) = ΨΑ' = ΤΑΥ = ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΟ (ΤΑΥ εκ του ΤΑΥΡΟΣ)
• Ζ Ε Η (758) = ΨΝΗ' = ΒΟΟΣ ΥΑΔΑΙ = ΑΣΤΕΡΑΙ ΠΛΕΙΑΔΑΙ
• Ζ Θ Ε (795) = ΨϘΕ' = ΕΙΣΙΝ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
Ζ Θ C (796) = ΨϘC' = ΑΙ ΧΟΡΔΑΙ
Ζ Θ Ζ (797) = ΨϘΖ' = ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΝΑΟΣ
Ζ Θ Η (798) = ΨϘΗ' = ΠΤΗΣΙΣ = ΝΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΗ

Η Ο C (806) = ΩC' = Η ΠΤΗΣΙΣ = Η ΝΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΗ
• Η Α Γ (813) = ΩΙΓ' = ΒΟΥΣ ΠΛΕΙΑΔΑΙ = ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΑΣ
Η Α Δ (814) = ΩΙΔ' = Α ΒΟΥΣ ΠΛΕΙΑΔΑΙ = Α ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΑΣ
Η Α Ε (815) = ΩΙΕ' = ΒΟΥΣ Α ΠΛΕΙΑΔΑΙ = ΘΕΑ ΠΑΣΙΦΑΗ = ΕΙ Ω
Η Α Θ (819) = ΩΙΘ' = ΑΓΕΙ ΕΣ ΚΕΝΤΡΟΝ
Η Β Ο (820) = ΩΚ' = ΣΥΝ ΟΛΟ = ΙΝΤΕΡΝΕΤ = ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ = Α ΡΥΘΜΟΣ (ή, αριθμός) Η Β Α (821) = ΩΚΑ' = Η ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΑΣ
Η Β Β (822) = ΩΚΒ' = Η ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΑΣ Α
Η Β Γ (823) = ΩΚΓ' = ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ = Η ΘΕΑ ΠΑΣΙΦΑΗ
Η Β Δ (824) = ΩΚΔ' = ΤΗΕ ΜΑΤΡΙΞ
• Η Β Θ (829) = ΩΚΘ' = ΔΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ = ΑΓΕΙ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΝ
Η Γ Ο (830) = ΩΛ' = Ο ΕΛΕΥΘΕΡΕΑΣ = Ο ΜΥΝΟΣ
• Η Γ Δ (834) = ΩΛΔ' = ΔΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
• Η Γ Ε (835) = ΩΛΕ' = ΟΙ ΦΛΕΙΑΔΕΣ

• Η Γ Η (838) = ΩΛΗ' = ΕΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ = ΤΗΕ ΜΕΙΤΡΙΞ

• Η Ζ Γ (873) = ΩΟΓ' = Ο ΒΙΚΑΡΟΥΣ = ΑΓΕΙ ΕΙΣ ΠΥΡΗΝΑ
• Η Ζ C (876) = ΩΟC' = ΑΕΤΤΟΣ = ΕΙΣΙΝ ΙΚΑΡΟΥ = ΑΞΕΙ ΕΣ ΚΕΝΤΡΟΝ
• Η Η C (886) = ΩΠC' = ΑΞΕΙ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΝ
Η Η Ζ (887) = ΩΠΖ' = ΠΤΕΡΑ ΙΚΑΡΟΣ = ΣΤΕΜΜΑΤΑ = ΕΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
• Η Η Η (888) = ΩΠΗ' = ΠΤΕΡΥΓ (πτέρυγαι) = ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΕΓ (...εγκεφάλου) = ΑΕΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ = ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Η Θ Θ (899) = ΩϘΘ' = ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ = ΒΟΟΣ ΥΑΔΑΙ ΠΛΕΙΑΔΑΙ = ΠΤΕΡΥΓΑΙ = ΑΜΑΖΩΝ
Θ Ο Ο (900) = Ϡ' = ΑΜΑΖΩΝΑ
Θ Ο Α (901) = ϠΑ' = ΣΑΤΥ = ΛΑΒΥΡΙΝΤΗ = ΤΑΥΡΙΚΟ
Θ Ο Β (902) = ϠΒ' = ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΟΣ

• Θ Α Ο (910) = ϠΙ' = ΑΚΡΟΝ ΝΗΜΑΤΟΣ
Θ Α Α (911) = ϠΙΑ' = ΑΚΡΟΝ ΝΗΜΑΤΟΣ Α
Θ Α Β (912) = ϠΙΒ' = ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΑΙ
Θ Α Γ (913) = ϠΙΓ' = ΑΓΕΙ ΕΣ ΠΥΡΗΝΑΝ

• Θ Β Β (922) = ϠΚΒ' = ΑΙ ΩΡΑΙ
Θ Β Γ (923) = ϠΚΓ' = ΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΑΙ = ΑΓΕΙ ΕΙΣ ΠΥΡΗΝΑΝ
• Θ Γ Ο (930) = ϠΛ' = ΧΑΙΡΕΣΘΕ = ΑΡΙΘΜΟΣ Φ  = ΑΞΕΙ ΕΙΣ ΠΥΡΗΝΑ
• Θ Γ Α (931) = ϠΛΑ' = Δ Γ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ = ΚΟΧΛΙΑΣ (το φ είναι κοχλίας)

• Θ Γ C (936) = ϠΛC' = ΕΠΑΝΩ = ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ
• Θ Ε Η (958) = ϠΝΗ' = Ο ΑΕΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Θ Ε Θ (959) = ϠΝΘ' = ΑΣΤΕΡΑΙ ΒΟΟΣ
• Θ C C (966) = ϠΞC' = Α ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΑΓΟΣ = ΕΣΤΙΝ ΙΚΑΡΟΣ = ΕΙ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ = ΤΑΥΡΙΚΟΝ ΕΙ

• Θ C Θ (969) = ϠΞΘ' = ΕΙΝΑΙ Ο ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ = ΤΟ ΝΗΜΑ Φ
• Θ Ζ Ο (970) = ϠΟ' = ΑΞΕΙ ΕΣ ΠΥΡΗΝΑΝ

• Θ Ζ Θ (979) = ϠΟΘ' = ΘΥΡΣΟΣ = ΧΟΡΔΕΣ = Η ΚΟΛΩΝΑ = ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ
Θ Η Ο (980) = ϠΠ' = ΤΟ ΧΙ = ΟΥΚ ΟΥΚ = ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΝ = ΕΙΣ ΠΥΡΗΝΑΝ ΑΞΕΙ
Θ Η Α (981) = ϠΠΑ' = ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟΙ

• Θ Η Ζ (987) = ϠΠΖ' = ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟ Α
Θ Η Η (988) = ϠΠΗ' = ΑΓΟΥΝ ΕΣ ΕΞΟΔΟΝ
Θ Η Θ (989) = ϠΠΘ' = ΑΓΟΥΝ ΕΣ ΕΞΟΔΟΝ Α
Θ Θ Ο (990) = ϠϘ' = ΑΙ ΧΟΡΔΕΣ = ΟΙ ΑΜΑΖΩΝΑΙ
• Θ Θ Α (991) = ϠϘΑ' = ΑΙ Α ΧΟΡΔΕΣ
Θ Θ Β (992) = ϠϘΒ' = ΑΙ ΚΟΛΩΝΑΙ

• Θ Θ Η (998) = ϠϘΗ' = ΑΓΟΥΝ ΕΙΣ ΕΞΟΔΟΝ
Θ Θ Θ (999) = ϠϘΘ' = ΠΤΕΡΡΥΓΑΙ
Α Ο Ο Ο (1000) = .Α = ΝΥΜΦΙ = ΑΝΑΛΗΨΙΣ Α Ο Ο Α (1001) = .Α Α' = ΝΥΜΦΑΙ = ΝΥΜΦΙΑ = ΣΑΤΥΡ = ΑΣΤΥΡ (αστήρ) = ΙΚΑΡΧΟΣ = ΕΙ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟ = Ο ΚΟΧΛΙΑΣ
Α Ο Ο Β (1002) = .Α Β' = ΣΑΤΥΡ Α = Α ΑΣΤΥΡ
Α Ο Ο Γ (1003) = .Α Γ' = ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ = ΒΙΚΑΡΧΟΣ
Α Ο Ο Δ (1004) = .Α Δ' = ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ Α = ΔΙΟΝΥΣΟΣ = ΒΙΚΑΡΧΟΣ Α
Α Ο Ο Ε (1005) = .Α Ε' = ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Α Ο Ο Η (1008) = .Α Η' = Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ
Α Ο Ο Θ (1009) = .Α Θ' = ΗΝ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Α Ο Α Ο (1010) = .Α Ι'  = ΜΥΤΟΣ (συνδυασμός Μίτου και Μύθου)
Α Ο Α Α (1011) = .Α ΙΑ' = ΤΟΝ ΥΚΑΡΟ

Α Ο Α Θ (1019) = .Α ΙΘ' = ΕΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ = ΛΑΜΠΥΡΙΝΤΗ
Α Ο Β Ο (1020) = .Α Κ' = ΕΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α = ΛΑΜΠΥΡΙΝΤΗ Α
Α Ο Β Α (1021) = .Α ΚΑ' = ΤΟ ΧΙΛΙΑ

Α Ο Γ Ε (1035) = .Α ΛΕ' = ΕΣΤΙ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
Α Ο Γ C (1036) = .Α ΛC' = ΕΣΤΙΝ Ο ΙΚΑΡΟΣ = ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟΝ = ΕΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟΝ

Α Ο Δ Θ (1049) = .Α ΜΘ' = Η ΚΟΡΩΝΑ
Α Ο Ε Ο (1050) = .Α Ν' = Η Α ΚΟΡΩΝΑ
• Α Ο Ε Α (1051) = .Α ΝΑ' = ΜΑΤΡΙΧ = ΕΙ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟΝ
Α Ο Ε Β (1052) = .Α ΝΒ'  = Ο ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ
Α Ο Ε Γ (1053) = .Α ΝΓ' = ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ
• Α Ο Ε Δ (1054) = .Α ΝΔ' = ΤΟ Α ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ
Α Ο Ε Ε (1055) = .Α ΝΕ' = ΣΙΓΜΑ ΤΑΦ = ΑΞΟΥΝ ΕΙΣ ΕΞΟΔΟΝ

Α Ο C Α (1061) = .Α ΞΑ' = ΔΕ ΜΑΤΡΙΧ = ΑΙ ΚΟΡΩΝΑΙ = ΤΟΝ ΥΚΑΡΟΝ
Α Ο C Α (1062) = .Α ΞΒ' = ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝ = ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟ
(Δ Ο Α = (401) = ΥΑ' = ΙΚΑΡΟΣ)

• Α Ο Ζ Α (1071) = .Α ΟΑ' = ΤΑΥΡΟΣ = Ο ΑΣΤΥΡ = ΤΟ ΤΑΥ = Ο ΙΚΑΡΧΟΣ
• Α Ο Ζ Β (1072) = .Α ΟΒ' = ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ
• Α Ο Ζ Γ (1073) = .Α ΟΓ' = ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ Α = Ο ΒΙΚΑΡΧΟΣ
• Α Ο Ζ Δ (1074) = .Α ΟΔ' = ΔΕ ΜΕΙΤΡΙΧ

• Α Ο Ζ Θ (1079) = .Α ΟΘ' = Η ΔΕ ΑΣΤΕΡΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΣΕ
• Α Ο Η Ο (1080) = .Α Π' = Ο ΜΥΤΟΣ (συνδυασμός Μίτου και Μύθου)

• Α Ο Η Ε (1085) = .Α ΠΕ' = ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΕΣΤΙΝ
• Α Ο Η C (1086) = .Α ΠC' = ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΕΣΤΙΝ Α
• Α Ο Η Ζ (1087) = .Α ΠΖ'  = ΠΤΕΡΑ ΙΚΑΡΟΥ

• Α Ο Θ Η (1098) = .Α
ϘΗ' = Η ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗ = ΜΗΝΩΣ

• Α Α Α Ε (1115) = .Α ΡΙΕ' = ΕΙ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΟΙΚΗΜΑ = ΑΙ ΑΜΑΖΩΝΕΣ
• Α Α Α C (1116) = .Α ΡΙC' = ΙΚΑΡΟΥ ΕΣΤΙΝ
• Α A A Z (1117) = .Α ΡΙΖ' = ΚΩΔΙΞ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

• Α Α Δ Ζ (1147) = .Α ΡΜΖ' = ΑΕΤΩΜΑ
• Α Α Δ Η (1148) = .Α ΡΜΗ' = ΕΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ = ΜΗ ΝΩΙΚΟΝ
• Α Α Δ Θ (1149) = .Α ΡΜΘ = ΕΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ Α = ΜΗ ΝΩΙΚΟΝ Α
• Α Α Ε Ο (1150) = .Α ΡΝ' = ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ
• Α Α Ε Α (1151) = .Α ΡΝΑ' = Ο ΚΙΩΝΑΣ
• Α Α Ε Β (1152) = .Α ΡΝΒ' = Ο ΚΙΩΝΑΣ Α
• Α Α Ε Γ (1153) = .Α ΡΝΓ' = ΑΣΤΕΡΕΣ ΒΟΟΣ

• Α Α Ε C (1156) = .Α ΡΝC' = ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
• Α Α Ε Ζ (1157) = .Α ΡΝΖ' = ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Α
• Α Α Ε Η (1158) = .Α ΡΝΗ' = ΗΝ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΟΙΚΗΜΑ
• Α Α Ε Θ (1159) = .Α ΡΝΘ' = ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ
• Α Α C Ο (1160) = .Α ΡΞ' = Α ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ
• Α Α C Α (1161) = .Α ΡΞΑ' ΟΙ ΣΑΤΥΡΟΙ = ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ (ή 667 = ΟΙ CΑΥΡΟΙ) = ΑΡΠΟΛΛΩΝ
• Α Α C Β (1162) = .Α ΡΞΒ' = ΟΙ ΣΑΤΥΡΟΙ Α = ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ Α = ΑΡΠΟΛΛΩΝ Α
• Α Α C Γ (1163) = .Α ΡΞΓ' = ΕΛΛΕΥΤΗΕΡΙΟΣ
• Α Α C Δ (1164) = .Α ΡΞΔ' = ΕΛΛΕΥΤΗΕΡΙΟΣ Α
• Α Α C Ε (1165) = .Α ΡΞΕ' = ΕΣΤΕ ΥΜΕΙΣ
• Α Α C C (1166) = .Α ΡΞC' = ΕΣΤΙΝ ΙΚΑΡΟΥ
• Α Α C Ζ (1167) = .Α ΡΞΖ' = ΕΣΤΙΝ ΙΚΑΡΟΥ Α
• Α Α C Η (1168) = .Α ΡΞΗ' = ΚΩΔΙΞ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΝ
• Α Α C Θ (1169) = .Α ΡΞΘ' = ΚΩΔΙΞ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΝ Α
• Α Α Ζ Ο (1170) = .Α ΡΟ' = Ο ΡΩΣ = ΤΟ Ω = ΜΙΝΩΟΣ
• Α Α Ζ Α (1171) = .Α ΡΟΑ' (η ροή) = ΤΟ Α Ω = ΤΟ ΤΑΦ = ΗΕΛΛΕΥΤΗΕΡΙΟΣ
• Α Α Ζ Β (1172) = .Α ΡΟΒ' = ΝΥΜΦΗ ΑΡΙΑΔΝΗ = ΚΑΡΑΝΩΣ (κάρα νοός)
• Α Α Ζ Γ (1173) = .Α ΡΟΓ' = ΕΣΤΙ ΜΗΤΡΙΣ
• Α Α Ζ Δ (1174) = .Α ΡΟΔ' = ΕΣΤΙ ΜΗΤΡΙΣ Α
• Α Α Ζ Ε (1175) = .Α ΡΟΕ' = ΚΟΛΩΝΕΣ

                               (αι ροαί)

• Α Α Η Δ (1184) = .Α ΡΠΔ' = ΟΙ ΑΜΑΖΩΝΕΣ = ΝΥΜΦΑΙΟΝ ΜΙΕΖΑ (maze)

• Α Α Η Ζ (1187) = .Α ΡΠΖ' = ΣΤΕΜΜΑ ΙΚΑΡΟΥ = Ο ΚΩΔΙΞ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ
• Α Α Η Η (1188) = .Α ΡΠΗ' (άρπη) = ΤΑ ΠΤΕΡΑ ΙΚΑΡΟΣ = ΤΑ ΣΤΕΜΜΑΤΑ = Ο ΚΩΔΙΞ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟ

• Α Β Γ Γ (1233) = .Α ΣΛΓ' = ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΒΟΟΣ
• Α Β Γ Δ (1234) = .Α ΣΛΔ' = ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΒΟΟΣ Α
• Α Β Γ Ε (1235) = .Α ΣΛΕ' = ΤΟ ΕΨΙΛΟΝ = ΑΙ ΚΑΜΠΑΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ

• Α Β Γ Η (1238) = .Α ΣΛΗ' = Ο ΚΩΔΙΞ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΝ
• Α Β Γ Θ (1239) = .Α ΣΛΘ' = Ο Α ΚΩΔΙΞ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΝ
• Α Β Δ Ο (1240) = .Α ΣΜ' = ΤΟ ΣΥΝ ΟΛΟ Ν
• Α Β Δ Α (1241) = .Α ΣΜΑ' = ΚΟΡΩΝΑΣ

(αυδά: φωνή)           (άσμα)
[(14 Δεκ. 2010, 4:56 ξημερώματα)]

• Α Β Ε C (1256) = .Α ΣΝC' = ΑΙ ΚΟΡΩΝΕΣ
• Α Β Ε Ζ (1257) = .Α ΣΝΖ' = ΚΑΤΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ

• Α Β C Γ (1263) = .Α ΣΞΓ' = ΚΡΑΟΥΝ ΤΣΑΚΡΑ
• Α Β C Δ (1264) = .Α ΣΞΔ' = ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΞΟΔΟ


• Α Β C Ζ (1267) = .Α ΣΞΖ' = ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ = ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

• Α Β Ζ Ο (1270) = .Α ΣΟ' = ΛΑΥΥΡΙΝΘΟΣ
• Α Β Ζ Α (1271) = .Α ΣΟΑ' = ΣΑΤΥΡΟΣ = ΣΤΑΥΡΟΣ = Σ ΤΑΥΡΟΣ = TAΥΡΟΥ = ΤΟ ΤΑΥΡΙΚΟ

• Α Β Ζ Ε (1275) = .Α ΣΟΕ' = Ο ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ = ΔΙΠΛΟΣ ΕΝΚΕΦΑΛΟΣ = Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΑΙΘΕΡΟΣ = Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ = ΑΙΘΕΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Α Β Ζ C (1276) = .Α ΣΟC' = ΕΝ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΤΕΤΤΑΡΑ = ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
• Α Β Ζ Ζ (1277) = .Α ΣΟΖ' = ΕΝΑ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΤΕΤΤΑΡΑ (1004)
• Α Β Ζ Η (1278) = .Α ΣΟΗ' = ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ
• Α Β Ζ Θ (1279) = .Α ΣΟΘ' = ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ Α = ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟ
• Α Β Η Ο (1280) = .Α ΣΠ' = ΕΔΩ Ο ΙΚΑΡΟΣ = ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΝΗΜΑΤΟΣ
• Α Β Η Α (1281) = .Α ΣΠΑ' = ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΣ

• Α Γ Ο Ε (1305) = .Α ΤΕ' = ΕΙ ΤΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
• Α Γ Ο C (1306) = .Α ΤC' = ΑΕΤΩΣ
• Α Γ Ο Ζ (1307) = .Α ΤΖ' = ΦΤΕΡΑ ΙΚΑΡΟΣ

• Α Γ Β Α (1321) = .Α ΤΚΑ' = ΤΟ ΤΑΥΡΙΚΟΝ = ΓΝΩΣΟΣ (γνωσός)

• Α Γ Γ C (1336) = .Α ΤΛC' = ΤΟ ΤΑΥΡΙΚΟΝ ΕΙ
• Α Γ Γ Ζ (1337) =  .Α ΤΛΖ' = ΟΙ ΚΑΤ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ
• Α Γ Γ Η (1338) = .Α ΤΛΗ' = ΕΣΤΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ
• Α Γ Γ Θ (1339) =  .Α ΤΛΘ' = ΕΣΤΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ Α
• Α Γ Δ Ο (1340) = .Α ΤΜ' = ΚΝΩΣΟΣ = Ο ΛΑΥΥΡΙΝΘΟΣ 

(Κνωσός σημαίνει Γνωσός, είναι η Γνώση δηλ. 
"Επισήμως" στα λεξικά.
Κοκνώσκω => Γιγνώσκω. Γνωρίζω)

• Α Γ Δ Ε (1345) = .Α ΤΜΕ' = Ο ΔΙΠΛΟΣ ΕΝΚΕΦΑΛΟΣ
• Α Γ Δ C (1346) = .Α ΤΜC' = ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ
• Α Γ Δ Ζ (1347) = .Α ΤΜΖ' = ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α
• Α Γ Δ Η (1348) = .Α ΤΜΗ' = Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ
• Α Γ Δ Θ (1349) = .Α ΤΜΘ' = Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ Α = Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟ
• Α Γ Ε Ο (1350) = .Α ΤΝ' = ΤΟΥΓΚΕΔΕΡ ΓΚΟΝΤ
• Α Γ Ε Α (1351) = .Α ΤΝΑ' = Ο ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΣ

• Α Γ Ε Δ (1354) = .Α ΤΝΔ' = ΕΣΤ ΩΜΕΓΑ
• Α Γ Ε Ε (1355) = .Α ΤΝΕ' = ΕΣΤ Α ΩΜΕΓΑ
• Α Γ Ε C (1356) = .Α ΤΝC' = ΤΟ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟ
• Α Γ Ε Ζ (1357) = .Α ΤΝΖ' = ΤΟ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟ Α
• Α Γ Ε Η (1358) = .Α ΤΝΗ' = ΚΛΩΣΤΗ 


• Α Γ C Γ (1363) = .Α ΤΞΓ' = Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
• Α Γ C Δ (1364) = .Α ΤΞΔ' = ΤΗΕ ΜΑΤΡΙΧ = ΕΣΤΙ ΩΜΕΓΑ = ΞΕΜΑΡΜΑΡΩΘΗΣ
• Α Γ C Ε (1365) = .Α ΤΞΕ' = ΕΣΤΙΝ Ω
• Α Γ C C (1366) = .Α ΤΞC' = ΑΝΕΙΠΩΤΟΝ = Η ΚΛΩΣΤΗ

• Α Γ C Θ (1369) = .Α ΤΞΘ' = ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ = ΟΙ ΑΣΤΕΡΑΙ ΒΟΥΣ = ΕΣΜΕΝ ΗΜΕΙΣ ΠΑΝΤΟΤΕ


• Α Δ Γ Β (1432) = .Α ΥΛΒ' = ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΕΣ = ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ

• Α Δ Ε Δ (1454) = .Α ΥΝΔ' = ΤΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΙΣ 
• Α Δ Ε Ε (1455) = .Α ΥΝΕ' = ΥΠΕΡΣΥΝΟΛΟΝ = Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ 
• Α Δ Ε C (1456) = .Α ΥΝC' = ΥΠΕΡΣΥΝΟΛΟΝ Α = ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΙΣ
• Α Δ Ε Ζ (1457) = .Α ΥΝΖ' = ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
• Α Δ Ε Η (1458) = .Α ΥΝΗ' = ΡΗΩΤΟΝΙΟΝ (φωτόνιον)

• Α Δ C Γ (1463) = .Α ΥΞΓ' = ΠΡΟΣΕΥΧΗ = ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ
• Α Δ C Δ (1464) = .Α ΥΞΔ' = ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ = Η ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΙΣ 
• Α Δ C Ε (1465) = .Α ΥΞΕ' = ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ = ΠΑΝΣΥΜΠΑΝ ΕΣΜΕΝ ΗΜΕΙΣ = ΟΙ ΑΣΤΡΟΘΥΡΕΣ
• Α Δ C C (1466) = .Α ΥΞC' = ΑΣΤΕΡΙΩΝ = ΤΑΥΡΙΚΟΝ ΕΣΤΙ = ΟΙ ΑΣΤΡΟΠΥΛΕΣ

• Α Δ C Ζ (1467) = .Α ΥΞΖ' = > >  +Α
• Α Δ C Η (1468) = .Α ΥΞΗ' = ΠΥΡΩΝ ΛΑΒΕ = ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ = ΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
• Α Δ C Θ (1469) = .Α ΥΞΘ' =  ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΣ
• Α Δ Ζ Ο (1470) = .Α ΥΟ' = Ο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ 
• Α Δ Ζ Α (1471) = .Α ΥΟΑ' = Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ = Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ
• Α Δ Ζ Β (1472) = .Α ΥΟΒ' = ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  
• Α Δ Ζ Γ (1473) = .Α ΥΟΕ' = > >  +Α   
• Α Δ Ζ Δ (1474) = .Α ΥΟΔ' = ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
• Α Δ Ζ Ε (1475) = .Α ΥΟΕ' = ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ = ΚΩΔΙΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ = ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ = ΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Α Δ Ζ C (1476) = .Α ΥΟC' = ΚΩΔΙΞ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ = Ο ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΣ

• Α Δ Ζ Ζ (1477) = .Α ΥΟΖ' = ΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ = Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΣ = ΘΕΣΙΑΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ

• Α Δ Η Α (1481) = .Α ΥΠΑ' = ΤΟ ΙΩΤΑ
• Α Δ Η Β (1482) = .Α ΥΠΒ' = ΤΟ ΙΩΤΑ Α
• Α Δ Η Γ (1483) = .Α ΥΠΓ' = ΑΣΤΕΡΕΣ ΒΟΥΣ = Ο ΙΚΑΡΗΟΣ (ίκαρχος) ΔΙΟΝΥΣΟΣ
• Α Δ Η Δ (1484) =  .Α ΥΠΔ' = ΤΟ ΓΙΩΤΑ = ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΩΣ

• Α Δ Θ Ο (1490) = .Α ΥϘ' = ΜΥΝΩΣ = ΔΥΟ ΛΟΒΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
• Α Δ Θ Α (1491) = .Α ΥϘΑ' = ΜΥΝΩΑΣ = ΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟΝ

• Α Ε Ο Α (1501) = .Α ΦΑ' = ΧΩΡΑ = ΦΑΩΣ (φάος) = ΕΣΤΙ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟ
• Α Ε Ο Β (1502) = .Α ΦΒ' = Ο ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΑΣΤΗΡ
• Α Ε Ο Γ (1503) = .Α ΦΓ' = ΚΩΔΙΞ ΕΞΟΔΟΥ = ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ = ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΗΜΕΙΣ
• Α Ε Ο Δ (1504) = .Α ΦΔ' = ΤΟ ΠΥΡ ΠΑΓΟΥ


• Α Ε Ο Ζ (1507) = .Α ΦΖ' = ΦΤΕΡΑ ΙΚΑΡΟΥ
• Α Ε Ο Η (1508) = .Α ΦΗ' = ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΑΣΤΗΡ
• Α Ε Ο Θ (1509) = .Α ΦΘ' = ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΑΣΤΗΡ Α
• Α Ε Α Ο (1510) = .Α ΦΙ' = ΕΣΜΕΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΕΣ ΕΝ = ΗΝ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ
• Α Ε Α Α (1511) = .Α ΦΙΑ' = ΕΝ ΚΟΜΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
• Α Ε Α Β (1512) = .Α ΦΙΒ' = ΕΝΑ ΚΟΜΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ = ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ Φ 


• Α Ε Α Ε (1515) = .Α ΦΙΕ' = ΕΙΣΙ ΤΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
• Α Ε Α C (1516) = .Α ΦΙC' = ΤΑΥΡΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ
• Α Ε Α Ζ (1517) = .Α ΦΙΖ' = ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ = ΕΙ Ο ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΑΣΤΗΡ = Ο ΚΑΤΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ

• Α Ε Β Δ (1524) = .Α ΦΚΔ' = ΚΣΕΜΑΡΜΑΡΩΘΗΣ
• Α Ε Β Ε (1525) = .Α ΦΚΕ' = Ο ΝΕΣΤΩΡ
• Α Ε Β C (1526) = .Α ΦΚC' = ΚΩΔΙΞ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟΝ = Ο ΝΕΣΤΩΡ Α
• Α Ε Β Ζ (1527) = .Α ΦΚΖ' = ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ = ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ = ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ
• Α Ε Β Η (1528) = .Α ΦΚΗ' = ΤΟΥ ΒΟΟΣ ΥΑΔΑΙ
• Α Ε Β Θ (1529) = .Α ΦΚΘ' = ΤΟΥ ΒΟΟΣ ΥΑΔΑΙ Α
• Α Ε Γ Ο (1530) = .Α ΦΛ' = ΥΠΠΟΤΥΣ
• Α Ε Γ Α (1531) = .Α ΦΛΑ' = ΤΟ ΑΡΠΟΛΛΩΝ= ΚΣΕΜΑΡΜΑΡΩΘΕΙΣ = ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΟY


• Α Ε Ε Ζ (1557) = .Α ΦΝΖ' = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ = ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ

• Α Ε C Ο (1560) = .Α ΦΞ' = ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ ΙΚΑΡΟΣ = ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ = Ο ΜΥΝΩΣ
• Α Ε C Α (1561) = .Α ΦΞΑ' = Ο ΜΥΝΩΑΣ = ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΙΣ
• Α Ε C Β (1562) = .Α ΦΞΒ' = Ο Α ΜΥΝΩΑΣ = ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΙΣ Α
• Α Ε C Γ (1563) = .Α ΦΞΓ' = ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΒΟΥΣ

• Α Ε C Η (1568) = .Α ΦΞΗ' = Η ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ = ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ = ΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ
• Α Ε C Θ (1569) = .Α ΦΞΘ' = ΕΣΤΙΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣ = Θ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ ΙΚΑΡΟΣ = Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ ΙΚΑΡΟΣ = Η ΥΠΑΤΟΣ ΘΥΡΑ

• Α Ε Ζ Γ (1573) = .Α ΦΟΓ'  = Ο ΚΩΔΙΞ ΕΞΟΔΟΥ = ΤΟ ΣΑΧΑΣΡΑΡ


• Α Ε Ζ C (1576) = .Α ΦΟC' = Ο ΚΩΔΙΞ ΕΞΟΔΟΥ Α Α Α = ΤΟ ΣΑΧΑΣΡΑΡΑ Α Α = Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ = ΓΩΡΓΟΥΣ
• Α Ε Ζ Ζ (1577) = .Α ΦΟΖ' = Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ Α
• Α Ε Ζ Η (1578) = .Α ΦΟΗ' = ΕΙΝΑΙ Ο ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΑΣΤΗΡ

• Α Ε Ζ Θ (1579) = .Α ΦΟΘ' = > >  +Α
• Α Ε Η Ο (1580) = .Α ΦΠ' = Ο ΚΩΔΙΞ ΕΞΟΔΟΥ Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΗΧΩΡ Α Α = Ο ΙΧΩΡ (σύνδεσις του ιχώρος με την ηχώ)

• Α Ε Θ Δ (1594) = .Α ΦϘΔ' = ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ = ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ
• Α Ε Θ Ε (1595) = .Α ΦϘΕ' = ΜΕΤΑΛΛΑΤΤΟΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ = Ο ΚΩΔΙΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟΝ
• Α Ε Θ C (1596) = .Α ΦϘC' = ΕΙΣΙ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ = Ο ΚΩΔΙΞ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟΝ
• Α Ε Θ Ζ (1597) = .Α ΦϘΖ' = Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ = Ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

 

• Α C Ο Δ (1604) = .Α ΧΔ' = ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ
• Α C Ο Ε (1605) = .Α ΧΕ' = ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Α
• Α C Ο C (1606) = .Α ΧC' = ΑΕΤΤΩΣ = ΙΚΑΡΗΟΣ ΗΕΛΛΕΥΘΕΡΕΥΣ
• Α C Ο Ζ (1607) = .Α ΧΖ' = ΑΕΤΤΩΣ Α = ΙΚΑΡΗΟΣ ΗΕΛΛΕΥΘΕΡΕΥΣ Α
• Α C Ο Η (1608) = .Α ΧΗ' = ΑΕΤΤΩΣ Α Α = ΙΚΑΡΗΟΣ ΗΕΛΛΕΥΘΕΡΕΥΣ Α Α
• Α C Ο Θ (1609) = .Α ΧΘ' = ΑΗΤΤΩΣ = ΚΑΤΑΚΛΕΙΣΑΣ ΕΦΥΛΑΤΤΕΝ

• Α C Α Ο (1610) = .Α ΧΙ' = ΣΚΕΠΤΟΝΙΟ ΣΚΕΠΤΟΝΙΟ = ΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ
• Α C Α Α (1611) = .Α ΧΙΑ' = Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ

• Α C Β C (1626) = .Α ΧΚC' = ΥΨΗΠΥΛΗ
• Α C Β Ζ (1627) = .Α ΧΚΖ' = ΥΨΗΠΥΛΗ Α
• Α C Β Η (1628) = .Α ΧΚΗ' = ΥΨΙΠΥΛΗ
• Α C Β Θ (1629) = .Α ΧΚΘ' = ΥΨΙΠΥΛΗ Α
• Α C Γ Ο (1630) = .Α ΧΛ' = Ο ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ ΙΚΑΡΟΣ = ΤΟ ΥΨΙΛΟΝ = ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

• Α C Γ Δ (1634) = .Α ΧΛΔ' = Η ΥΨΗΠΥΛΗ = ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
• Α C Γ Ε (1635) = .Α ΧΛΕ' = Η ΥΨΗΠΥΛΗ Α = ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Α
• Α C Γ C (1636) = .Α ΧΛC' = Η ΥΨΙΠΥΛΗ
• Α C Γ Ζ (1637) = .Α ΧΛΖ' = ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
• Α C Γ Η (1638) = .Α ΧΛΗ' = Ο ΙΚΑΡΗΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ
• Α C Γ Θ (1639) = .Α ΧΛΘ' = ΕΣΤΙΝ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ = Ο Θ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ ΙΚΑΡΟΣ


• Α C Δ Β (1642) = .Α ΧΜΒ' = ΚΟΡΩΝΑ ΙΚΑΡΟΥ


• Α C Ε Η (1658) = .Α ΧΝΗ' = Η ΣΥΝΚΡΟΥΣΙΣ = ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
 

• Α C C Ο (1660) = .Α ΧΞ' = ΛΑΥΥΡΥΝΘΟΣ
• Α C C Α (1661) = .Α ΧΞΑ' = ΛΑΥΥΡΥΝΘΟΣ Α
• Α C C Β (1662) = .Α ΧΞΒ' = Ο ΒΕΛΛΕΡΟΦΩΝ

• Α C C Ε (1665) = .Α ΧΞΕ' = ΝΕΣΤ ΝΕΣΤ ΝΕΣΤ

• Α C Ζ Ε (1675) = .Α ΧΟΕ' = ΔΙΠΛΟΥΣ ΕΝΚΕΦΑΛΟΣ
• Α C Ζ C (1676) = .Α ΧΟC' = Ο ΑΕΤΤΩΣ = ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΟΙΚΗΜΑ
• Α C Z Ζ (1677) = .Α ΧΟΖ' = Α Ο ΑΕΤΤΩΣ = Α ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΟΙΚΗΜΑ
• Α C Ζ Η (1678) = .Α ΧΟΗ' = ΤΕΡΑΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ = ΑΣΤΕΡ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ = ΤΡΑΓΟΥΔΩ
• Α C Ζ Θ (1679) = .Α ΧΟΘ' = Ο ΑΗΤΤΩΣ
• Α C Η Ο (1680) = .Α ΧΠ' = ΑΚΡΟΝ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

• Α C Θ Θ (1699) = .Α ΧϘΘ
' = ΤΟΥ ΒΟΟΣ ΥΑΔΑΙ ΠΛΕΙΑΔΑΙ
• Α Ζ Ο Ο (1700) = .Α Ψ' = ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ

• Α Ζ Ζ Ο (1770) .Α ΨΟ' = Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ
• A Z Z A (1771) = .A ΨΟΑ' = ΚΟΡΠΟΥΣ ΚΑΛΟΣΟΥΜ (corpus callosum)

• Α Η Δ Ε (1845) = .Α ΩΜΕ' = ΔΙΣΚΙΟΝ ΦΑΙΣΤΟΥ = ΕΣΤΙ ΙΣΧΥΟΝ
• Α Η Δ C (1846) = .Α ΩΜC' = ΑΣΤΕΡΑΙ ΒΟΥΣ ΠΛΕΙΑΔΑΙ ΥΑΔΑΙ

• Α Η Η Δ (1884) = .Α ΩΠΔ' = ΠΥΡ ΥΔΩΡ
• Α Η Η Ε (1885) = .Α ΩΠΕ' = ΠΥΡ ΥΔΩΡ Α
• Α Η Η C (1886) = .Α ΩΠC' = ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ = ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ = ΤΟ ΤΑΥΡΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ

• Α Θ Γ Ε (1935) = .Α
ϠΛΕ' = ΦΥΛΑΚΗ ΤΕΡΑΤΟΣ
• Α Θ Γ C (1936) = .Α
ϠΛC' = ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ

• Α Θ Ζ Ο (1970) =
.Α ϠΟ' = ΤΟΥ ΜΙΝΩΟΣ
• Α Θ Ζ Α (1971) = .Α
ϠΟΑ' = ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ

• B Ο Ο Ο  (2000) = .B = ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ = ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

• Β Ο Ο Α (2001) = .Β Α' = ΣΥΜΦΩΝΙΑ

• Β Ο Β C (2026) = .Β ΚC' = ΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑΙ ΚΑΜΠΑΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ
• Β Ο Β Ζ (2027) = .Β ΚΖ' = ΑΙ A ΠΟΛΥΠΛΟΚΑΙ ΚΑΜΠΑΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ
• Β Ο Β Η (2028) = .Β ΚΗ' = ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ

• Β Ο Δ Α (2041) = .Β ΜΑ' = Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ = ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
 

• Β Ο Ε Ε (2055) = .Β ΝΕ' = Ο ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
• Β Ο Ε C (2056) = .Β ΝC' = ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΕΙ
 

• Β Α Α Γ (2113) = .Β ΡΙΓ' = ΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑΙ ΚΑΜΠΑΙ ΦΥΛΑΚΗΣ
• Β Α Α Δ (2114) = .Β ΡΙΔ' = ΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑΙ ΚΑΜΠΑΙ ΦΥΛΑΚΗΣ Α
• Β Α Α Ε (2115) = .Β ΡΙΕ' = ΕΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ = ΕΧΩ ΓΙΝΕΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ

• Β Α Ε C (2156) = .Β ΡΝC' = ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

• Β Α Ε Ζ (2157) = .Β ΡΝΖ' = ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Α Α = ΕΚ ΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ
• Β Α Ε Η (2158) = .Β ΡΝΗ' = ΙΣΟΤΗΣ ΕΝ ΔΕΚΑ ΕΞ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ = ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Α Α Α = ΤΑ ΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ

• Β Α Ε Θ (2159) = .Β ΡΝΘ' = ΙΣΟΤΗΣ ΕΝΑ ΔΕΚΑ ΕΞ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
• Β Α C Ο (2160) = .Β ΡΞ' = ΙΚΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ

• Β Α Θ Η (2198) = .Β Ρ
ϘΗ' = ΙΚΑΡΧΟΣ ΗΕΛΛΕΥΘΕΡΕΥΣ
• Β Α Θ Θ (2199) = .Β Ρ
ϘΘ' = ΙΚΑΡΧΟΣ ΗΕΛΛΕΥΘΕΡΕΥΣ Α
• Β Β Ο Ο (2200) = .Β Σ' = ΙΚΑΡΧΟΣ ΗΕΛΛΕΥΘΕΡΕΥΣ Α Α = ΚΩΔΙΞ ΑΡΣΕΩΣ


• Β Β Ο Η (2208) = .Β ΣΗ' = ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ

• Β Γ Α Α (2311) = .Β ΤΙΑ' = Ο ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ = ΦΟΝΕΥΣΙΣ ΑΣΤΕΡΟΣ 

(ΑΣΤΕΡ = ΤΕΡΑΣ)

• Β Ε Ε Ε (2555) = .Β ΦΝΕ' = Η ΘΑΝΑΤΩΣΙΣ ΤΕΡΑΤΟΣ
• Β Ε Ε C (2556) = .Β ΦΝC' = ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΕΣΤΙ
• Β Ε Ε Ζ (2557) = .Β ΦΝΖ' = ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΕΣΤΙΑ


• Β Ε C Γ (2563) = .Β ΦΞΓ' = Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

• Β Ε Ζ Ο (2570) = .Β ΦΟ' = ΗΝ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΙΣ = Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ
• Β Ε Ζ Α (2571) = .Β ΦΟΑ' = ΗΝ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΙΣ Α = Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ Α
• Β Ε Ζ Β (2572) = .Β ΦΟΒ' = ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΙΣ ΠΛΑΝΩΝ

• Β Ζ Ο Ε (2705) = .Β ΨΕ' = ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ
• Β Ζ Ο C (2706) = .Β ΨC' = ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ Α
• Β Ζ Ο Ζ (2707) = .Β ΨΖ' = ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ Α Α
• Β Ζ Ο Η (2708) = .Β ΨΗ' = ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ
• Β Ζ Ο Θ (2709) = .Β ΨΘ' = ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ Α
• Β Ζ Α Ο (2710) = .Β ΨΙ' = ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

• Β Ζ Β Γ (2723) = .Β ΨΚΓ' = ΤΟ ΔΙΣΚΙΟΝ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

• Β Ζ Ζ Η (2778) = .Β ΨΟΗ' = Ο ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ
• Β Ζ Ζ Θ (2779) = .Β ΨΟΘ' = Ο ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ Α
• Β Ζ Η Ο (2780) = .Β ΨΠ' = Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
• Β Ζ Η Α (2781) = .Β ΨΠΑ' = ΚΑΜΠΑΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΙΣ ΠΛΑΝΩΝ ΤΗΝ
 

• B H Z Ε (2875) = .Β ΩΟΕ' = ΗΝ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΟΝ Ο 

• ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΟΙΚΗΜΑ
• Β Η Ζ C (2876) = .Β ΩΟC' = ΤΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

• Β
Θ Α Ο (2910) = .Β ϠΙ' = ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙ
• Β Θ Α Α (2911)
= .Β ϠΙΑ' = ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙ Α
• Β Θ Α Β (2912) = .Β ϠΙΒ' 
= ΚΑΣΤΡΟΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ 
 

• Γ Α Η Θ (3189) = .Γ ΡΠΘ' = ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΙΣ ΠΛΑΝΩΝ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟΝ = Η ΦΟΝΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ

• Γ Β Β C (3226) = .Γ ΣΚC'= ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
• Γ B B Z (3227) = .Γ ΣΚΖ' = ΗΝ ΔΕ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΟΝ Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΠΑΙΣ

• Γ Ζ Δ Β (3742) = .Γ ΨΜΒ' = ΘΑΝΑΤΩΣΙΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
• Γ Ζ Δ Γ (3743) = .Γ ΨΜΓ' = Η ΔΕ ΑΣΤΕΡΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΚΛΗΘΕΝΤΑ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΝ

- - -
Παλιγγίνης Ελευθέριος - HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩


(Υ.Γ.: παρακαλούνται οι αντιγραφείς 
να παραπέμπουν στην σελίδα 
που βρίσκουν κάθε κείμενο
διότι γίνονται ανανεώσεις) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείvετε:

(Εγκεφαλικά Ημισφαίρια
& Συμβολή Ευθειών το Κέντρο)

(επισκέψεις απο 13 Ιαν. 2011)

(ΑΠΟ 8 ΝΟΕ. 2010)

free counters

CLICK ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ